Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (ban TW)
  Mã dự án7433734
  Đơn vị báo cáoBan QLDA CSHTNT phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1734/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 30/07/2013
  Giai đoạn thực hiện 2013 - 2016
  Tổng mức đầu tư 222579 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (ban TW) 01/2020 340 225 24/02/2020
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (ban TW) 02/2020 340 225 24/02/2020
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (ban TW) 03/2020 340 200 24/03/2020
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (ban TW) 04/2020 920 920 16/04/2020
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (ban TW) 05/2020 980 1200 28/05/2020
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (ban TW) 06/2020 200 200 19/06/2020
Tổng số:   3120 2970