Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần ban TW
  Mã dự án3020533
  Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (TW)
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 2435/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 09/10/2012
  Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
  Tổng mức đầu tư 1592850 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện