Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa)
  Mã dự án7337839
  Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 3935/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 11/10/2018
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2019
  Tổng mức đầu tư 249239 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện