Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa)
Mã dự án7337839
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt3935/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 11/10/2018
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2019
Tổng mức đầu tư 249239 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 01/2019 53 3031 23/07/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 02/2019 68 68 23/07/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 03/2019 81 81 23/07/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 04/2019 61 61 23/07/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 05/2019 77 77 23/07/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 06/2019 72 72 23/07/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 07/2019 76 76 23/07/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 08/2019 45 45 21/08/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) 09/2019 50 50 19/09/2019
Tổng số:   583 3561