Thông tin dự án

Tên dự ánDự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh)
Mã dự án7348309
Đơn vị báo cáoBan QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Hà Tĩnh
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt3221/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 29/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2012 - 2017
Tổng mức đầu tư 173513 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 01/2019 0 0 15/02/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 02/2019 0 0 15/02/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 03/2019 0 0 22/03/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 04/2019 0 825 16/04/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 05/2019 108 108 19/06/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 06/2019 0 0 19/06/2019
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) 07/2019 0 0 22/07/2019
Tổng số:   108 933