Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (CPO)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB7 (CPO Thủy lợi)
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt902/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 19/03/2015
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng vốn đầu tư 184531 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện