Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020)
Mã dự án7446883
Đơn vị báo cáoViện cây lương thực và cây thực phẩm
Địa điểm thực hiệnHải Dương
Quyết định phê duyệt1052
Ngày phê duyệt 31/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 34132 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020) 01/2019 850 0 21/02/2019
Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020) 02/2019 1400 0 09/04/2019
Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020) 03/2019 2100 68 09/04/2019
Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020) 04/2019 2300 0 14/05/2019
Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020) 05/2019 3100 7200 14/05/2019
Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020) 06/2019 1200 0 02/09/2019
Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020) 07/2019 950 0 02/09/2019
Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020) 08/2019 1300 2300 02/09/2019
Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020) 09/2019 1100 2400 02/09/2019
Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020) 10/2019 1490 0 18/11/2019
Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020) 11/2019 420 3000 18/11/2019
Tổng số:   16210 14968