Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Hà Giang
Địa điểm thực hiệnHà Giang
Quyết định phê duyệt2409/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 18/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng mức đầu tư 564139 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 01/2019 0 0 22/03/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 02/2019 0 0 22/03/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 03/2019 2000 0 22/03/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 04/2019 1222 1222 27/05/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 05/2019 278 0 02/07/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 06/2019 200 0 02/07/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) 07/2019 214 214 19/07/2019
Tổng số:   3914 1436