Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ)
Mã dự án7416238
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Phú Thọ
Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
Quyết định phê duyệt1357/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 19/06/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng mức đầu tư 496187 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 01/2019 8316 0 {0} 05/03/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 02/2019 1710 0 {0} 05/03/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 03/2019 755 849 {0} 22/03/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 04/2019 4336 215 {0} 19/04/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 05/2019 5450 1482 {0} 18/06/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 06/2019 15865 2654 {0} 18/06/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 07/2019 5968 300 {0} 24/07/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) 08/2019 5502 0 {0} 15/08/2019
Tổng số:   47902 5500