Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình)
  Mã dự án7420663
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình
  Địa điểm thực hiệnHòa Bình
  Quyết định phê duyệt 2061/QĐ-UBND ; Ngày phê duyệt 15/08/2016
  Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
  Tổng mức đầu tư 538271 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện