Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình
Địa điểm thực hiệnHòa Bình
Quyết định phê duyệt2061/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 15/08/2016
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng vốn đầu tư 538271 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình) 01/2019 13800 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình) 02/2019 300 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình) 03/2019 8700 584
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hòa Bình) 04/2019 11300 0
Tổng số:   34100 584