Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa)
Mã dự án7414734
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt2896/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 09/12/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2020
Tổng mức đầu tư 730213 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa) 01/2019 700 700 18/02/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa) 02/2019 0 0 18/02/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa) 03/2019 0 0 18/03/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa) 04/2019 5938 5586 25/04/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa) 05/2019 5006 3754 27/05/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa) 06/2019 13195 11829 01/07/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa) 07/2019 769 490 22/07/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa) 08/2019 6399 3683 14/08/2019
Tổng số:   32007 26042