Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa)
Mã dự án7414734
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt2896/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 09/12/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2020
Tổng vốn đầu tư 730213 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa) 01/2019 700 700
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa) 02/2019 0 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa) 03/2019 0 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa) 04/2019 4375 4023
Tổng số:   5075 4723