Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị)
  Mã dự án7420663
  Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Quảng Trị
  Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
  Quyết định phê duyệt QĐ 1155/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 25/06/2014
  Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
  Tổng mức đầu tư 598312 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện