Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Quảng Trị
Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
Quyết định phê duyệtQĐ 1155/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 25/06/2014
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2020
Tổng vốn đầu tư 598312 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện