Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Hà Tĩnh
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt2409/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 18/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng vốn đầu tư 658399 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện