Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Hà Tĩnh
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt2409/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 18/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng mức đầu tư 658399 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh) 01/2019 0 0 26/02/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh) 02/2019 0 0 26/02/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh) 03/2019 1200 1270 24/03/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh) 04/2019 5500 0 23/04/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh) 05/2019 4500 2417 23/05/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh) 06/2019 3200 2035 19/06/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh) 07/2019 3400 820 23/07/2019
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh) 08/2019 3100 0 22/08/2019
Tổng số:   20900 6542