Thông tin dự án

Tên dự ánDự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh)
Mã dự án7420663
Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Hà Tĩnh
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt2409/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 18/10/2013
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng vốn đầu tư 658399 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh) 01/2019 0 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh) 02/2019 0 0
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh) 03/2019 1200 1270
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh) 04/2019 5500 0
Tổng số:   6700 1270