Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng)
  Mã dự án1118922
  Đơn vị báo cáoBan QLDA CSHTNT phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên - tỉnh Lâm Đồng
  Địa điểm thực hiệnLâm Đồng
  Quyết định phê duyệt 1261/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 04/06/2013
  Giai đoạn thực hiện 2014 - 2018
  Tổng mức đầu tư 285726 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện