Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhát triển giống trâu
  Mã dự án7504621
  Đơn vị báo cáoTrung tâm Nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi miền núi
  Địa điểm thực hiệnThái Nguyên
  Quyết định phê duyệt 2666; Ngày phê duyệt 31/10/2011
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2018
  Tổng mức đầu tư 16766 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện