Thông tin dự án

Tên dự ánHạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa
Mã dự án7558427
Đơn vị báo cáoBan QLDA Thủy sản Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt1068
Ngày phê duyệt 31/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 93989 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 01/2019 0 0 18/02/2019
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 02/2019 0 0 18/02/2019
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 03/2019 0 0 21/06/2019
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 04/2019 0 0 23/04/2019
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 05/2019 2500 1000 23/05/2019
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 06/2019 2000 3000 21/06/2019
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 07/2019 0 0 21/07/2019
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 08/2019 0 0 26/09/2019
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 09/2019 1000 1000 26/09/2019
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 10/2019 0 0 22/11/2019
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa 11/2019 0 0 22/11/2019
Tổng số:   5500 5000