Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A)
Mã dự án7559008
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT - hợp phần A
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 131516 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 01/2019 0 0 13/02/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 02/2019 0 0 20/02/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 03/2019 322 0 18/04/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 04/2019 347 562 18/04/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 05/2019 826 933 20/05/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 06/2019 1424 252 20/06/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 07/2019 1169 2341 22/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 08/2019 1233 761 19/08/2019
Tổng số:   5321 4849