Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang
Mã dự án7552702
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Hậu Giang
Địa điểm thực hiệnHậu Giang
Quyết định phê duyệt1992/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/05/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 313191 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang 01/2019 3035 0 25/06/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang 02/2019 420 0 25/06/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang 03/2019 420 0 25/06/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang 04/2019 100 0 25/06/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang 05/2019 200 0 25/06/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang 06/2019 300 0 {0} 26/11/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang 07/2019 3933 0 {0} 25/07/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang 08/2019 672 25 26/11/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang 09/2019 100 3085 03/10/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang 10/2019 1390 5415 26/11/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang 11/2019 2615 25 26/11/2019
Tổng số:   13185 8550