Thông tin dự án

Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng
Mã dự án7530654
Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Lâm Đồng
Địa điểm thực hiệnLâm Đồng
Quyết định phê duyệt4229/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 26/10/2015
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
Tổng mức đầu tư 159961 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng 01/2019 300 220 04/03/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng 02/2019 300 220 04/03/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng 03/2019 250 170 19/03/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng 04/2019 280 220 19/04/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng 05/2019 270 220 21/05/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng 06/2019 600 537 18/06/2019
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng 07/2019 150 120 19/07/2019
Tổng số:   2150 1707