Thông tin dự án

Tên dự ánTăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 1)
Mã dự án7587945
Đơn vị báo cáoViện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4439
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2023
Tổng mức đầu tư 22000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 1) 01/2019 0 0 05/03/2019
Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 1) 02/2019 0 0 05/03/2019
Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 1) 03/2019 0 0 07/05/2019
Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 1) 04/2019 0 0 07/05/2019
Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 1) 05/2019 0 0 24/05/2019
Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 1) 06/2019 400 100 20/06/2019
Tổng số:   400 100