Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Hà Giang
  Địa điểm thực hiệnHà Giang
  Quyết định phê duyệt 2171; Ngày phê duyệt 17/10/2018
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện