Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Trị)
  Mã dự án765.4883
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng NN và PTNT Quảng Trị
  Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
  Quyết định phê duyệt 1241; Ngày phê duyệt 06/06/2018
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện