Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam)
  Mã dự án7621244
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam
  Địa điểm thực hiệnQuảng Nam
  Quyết định phê duyệt 3965/QĐ-UBND ; Ngày phê duyệt 31/12/2021
  Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
  Tổng mức đầu tư 299250 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam) 01/2022 0 0 13/02/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam) 02/2022 2700 600 01/04/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam) 03/2022 2700 3 01/04/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam) 04/2022 3100 12271 22/04/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam) 06/2022 4250 11927 16/06/2022
Tổng số:   12750 24801