Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Khánh Hòa)
Mã dự án3026829
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Khánh Hòa
Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
Quyết định phê duyệt1808
Ngày phê duyệt 22/06/2018
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Khánh Hòa) 01/2019 35 0 16/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Khánh Hòa) 02/2019 35 9 16/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Khánh Hòa) 03/2019 35 35 16/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Khánh Hòa) 04/2019 35 52 21/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Khánh Hòa) 05/2019 984 984 20/08/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Khánh Hòa) 06/2019 42 42 25/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Khánh Hòa) 07/2019 35 35 20/08/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi (Khánh Hòa) 08/2019 597 597 20/08/2019
Tổng số:   1798 1754