Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án KEXIM1 (Ban QLDA Thủy lợi Thanh Hóa)
  Mã dự án7555541
  Đơn vị báo cáoBan QLDA thủy lợi Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 950/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 25/03/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện