Thông tin dự án
 • Tên dự ánHỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1252/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 07/04/2017
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2019
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 01/2020 0 0 28/04/2020
Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 02/2020 0 0 28/04/2020
Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 03/2020 0 0 28/04/2020
Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 04/2020 0 0 28/04/2020
Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 05/2020 3800 3800 {0} 22/05/2020
Tổng số:   3800 3800