Thông tin dự án

Tên dự ánHỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1252/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 07/04/2017
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2019
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 01/2019 0 0 05/03/2019
Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 02/2019 0 0 05/03/2019
Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 03/2019 0 0 22/03/2019
Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 04/2019 3250 3250 {0} 21/05/2019
Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 05/2019 2250 2250 {0} 21/05/2019
Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 06/2019 2250 2250 {0} 24/06/2019
Tổng số:   7750 7750