Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận)
Mã dự án7579939
Đơn vị báo cáoChi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt3102/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 21/07/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 01/2019 0 0 18/02/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 02/2019 0 0 18/02/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 03/2019 0 0 {0} 23/03/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 04/2019 0 0 {0} 23/04/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 05/2019 0 0 {0} 29/05/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 06/2019 2700 2700 {0} 25/06/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 07/2019 0 0 {0} 24/07/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 08/2019 0 0 {0} 23/08/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 09/2019 0 0 {0} 25/09/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 10/2019 0 0 {0} 31/10/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 11/2019 0 0 {0} 25/11/2019
Tổng số:   2700 2700