Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Nam Định
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Nam Định)
  Địa điểm thực hiệnNam Định
  Quyết định phê duyệt 2435/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 09/10/2012
  Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện