Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban ĐTXDTL 5)
Mã dự án7040665
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5
Địa điểm thực hiệnPhú Yên
Quyết định phê duyệt3911
Ngày phê duyệt 29/09/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 928514 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban ĐTXDTL 5) 01/2019 514 0 {0} 18/04/2019
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban ĐTXDTL 5) 02/2019 3252 0 {0} 18/04/2019
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban ĐTXDTL 5) 03/2019 7099 0 {0} 18/04/2019
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban ĐTXDTL 5) 04/2019 9377 1161 {0} 18/04/2019
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban ĐTXDTL 5) 05/2019 3887 100 {0} 22/05/2019
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban ĐTXDTL 5) 06/2019 5653 19154 {0} 19/06/2019
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban ĐTXDTL 5) 07/2019 9245 96180 {0} 26/07/2019
Tổng số:   39027 116595