Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban ĐTXDTL 5)
Mã dự án7040665
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5
Địa điểm thực hiệnPhú Yên
Quyết định phê duyệt3911
Ngày phê duyệt 29/09/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 928514 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện