Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước sông Chò 1 (Ban NN Khánh Hòa)
Mã dự án7133344
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
Quyết định phê duyệt4433/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện