Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên)
  Mã dự án7040665
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5
  Địa điểm thực hiệnPhú Yên
  Quyết định phê duyệt 3911; Ngày phê duyệt 29/09/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện