Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Thanh Hóa năm 2018
Mã dự án7717864
Đơn vị báo cáoChi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt3905/QĐ-BNN-PCTT
Ngày phê duyệt 08/10/2018
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2018
Tổng mức đầu tư 12000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện