Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Bộ Công thương
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 4638; Ngày phê duyệt 09/11/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện