Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Bộ Công thương
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương 01/2019 72 72 18/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương 02/2019 72 72 18/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương 03/2019 72 72 18/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương 04/2019 414 414 18/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương 05/2019 1887 1887 18/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương 06/2019 73 73 18/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương 07/2019 1096 1096 18/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương 08/2019 414 73 22/08/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương 09/2019 96 437 26/09/2019
Tổng số:   4196 4196