Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mã dự án7582864
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt3295
Ngày phê duyệt 30/10/2018
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/2019 0 0 02/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường 02/2019 0 0 {0} 18/02/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường 03/2019 0 0 18/03/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường 04/2019 0 0 22/04/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường 05/2019 0 0 23/05/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường 06/2019 159 159 20/06/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường 07/2019 0 0 22/07/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường 08/2019 0 0 22/08/2019
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường 09/2019 1333 1333 24/09/2019
Tổng số:   1492 1492