Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ TNMT)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.9 Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1693; Ngày phê duyệt 09/05/2016
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2023
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện