Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 2)
  Mã dự án7587957
  Đơn vị báo cáoViện khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
  Địa điểm thực hiệnLâm Đồng
  Quyết định phê duyệt 4439; Ngày phê duyệt 28/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2023
  Tổng mức đầu tư 28000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 2) 01/2020 0 0 07/07/2020
Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 2) 02/2020 102 102 07/07/2020
Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 2) 03/2020 32 32 07/07/2020
Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 2) 04/2020 0 0 07/07/2020
Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 2) 05/2020 0 0 20/05/2020
Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 2) 06/2020 3335 3335 07/07/2020
Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 2) 07/2020 0 0 07/07/2020
Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (hợp phần 2) 08/2020 3505 0 07/08/2020
Tổng số:   6974 3469