Thông tin dự án
 • Tên dự ánKhu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội-Xuân Phổ (giai đoạn II)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng công trình NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh
  Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
  Quyết định phê duyệt 111; Ngày phê duyệt 31/03/2017
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2020
  Tổng mức đầu tư 69671 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện