Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhát triển giống dê cừu
  Mã dự án 7504602
  Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1503; Ngày phê duyệt 03/05/2019
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2023
  Tổng mức đầu tư 45000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phát triển giống dê cừu 01/2020 1078 0 17/03/2020
Phát triển giống dê cừu 02/2020 1078 0 17/03/2020
Phát triển giống dê cừu 03/2020 1079 2500 17/03/2020
Phát triển giống dê cừu 04/2020 560 500 16/04/2020
Phát triển giống dê cừu 05/2020 438 438 12/05/2020
Phát triển giống dê cừu 06/2020 9724 5742 21/07/2020
Phát triển giống dê cừu 07/2020 740 0 24/07/2020
Phát triển giống dê cừu 08/2020 2000 770 06/08/2020
Tổng số:   16697 9950