Thông tin dự án

Tên dự ánHệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang)
Mã dự án7216090
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
Địa điểm thực hiệnKiên Giang
Quyết định phê duyệt5078
Ngày phê duyệt 25/12/2018
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 01/2019 0 0 11/06/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 02/2019 0 0 11/06/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 03/2019 0 0 11/06/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 04/2019 0 0 11/06/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 05/2019 100 0 11/06/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 06/2019 200 367 21/06/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 07/2019 200 200 18/07/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 08/2019 14763 151366 22/08/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 09/2019 136910 240 19/09/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 10/2019 7287 7287 24/10/2019
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 11/2019 2223 2223 15/11/2019
Tổng số:   161683 161683