Thông tin dự án

Tên dự ánDự án thành phần: Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nâng nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Mã dự án7621017
Đơn vị báo cáoHọc viện Nông nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1027/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 28/03/2017
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2024
Tổng mức đầu tư 1173736 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện