Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 tỉnh Thanh Hóa
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoChi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 4482/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 31/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2019
  Tổng mức đầu tư 1500 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện