Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Cửa Đạt (UBND huyện Ngọc Lặc)
  Mã dự án7809363
  Đơn vị báo cáoUBND huyện Ngọc Lặc
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 328; Ngày phê duyệt 21/01/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2020
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện