Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019-2020 tỉnh Thái Bình
  Mã dự án7829743
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình
  Địa điểm thực hiệnThái Bình
  Quyết định phê duyệt 1566/QĐ-BNN-PCTT; Ngày phê duyệt 29/04/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2020
  Tổng mức đầu tư 15000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện