Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Nam Định
  Mã dự án7829742
  Đơn vị báo cáoBan QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
  Địa điểm thực hiệnNam Định
  Quyết định phê duyệt 1479; Ngày phê duyệt 22/04/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2020
  Tổng mức đầu tư 14000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện