Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Thanh Hóa
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoChi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2020
  Tổng mức đầu tư 33500 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện