Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi
  Mã dự án7838254
  Đơn vị báo cáoVăn phòng Tổng cục Thủy lợi
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 2205; Ngày phê duyệt 16/06/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 40000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện