Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
  Mã dự án7846397
  Đơn vị báo cáoBQL dự án quy hoạch Tổng cục thủy sản
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 2749; Ngày phê duyệt 21/07/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 28947 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện