Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống kênh mương HTTL Nà Sản
  Mã dự án7853429
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La
  Địa điểm thực hiệnSơn La
  Quyết định phê duyệt 3249; Ngày phê duyệt 20/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 364 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện