Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (giai đoạn 2)
  Mã dự án7856167
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 3239; Ngày phê duyệt 20/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 924 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện