Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống thủy lợi Tân An - Đập Đá
  Mã dự án7866754
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Bình Định
  Địa điểm thực hiệnBình Định
  Quyết định phê duyệt 3384; Ngày phê duyệt 26/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 300000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện