Thông tin dự án
 • Tên dự ánCông trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT)
  Mã dự án7850586
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 3002; Ngày phê duyệt 06/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 186917 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT) 01/2021 0 0 09/02/2021
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT) 02/2021 14046 14046 26/02/2021
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT) 03/2021 5854 5854 19/04/2021
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT) 04/2021 4673 4673 27/04/2021
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT) 05/2021 11082 10105 25/05/2021
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT) 06/2021 27000 18161 30/06/2021
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT) 07/2021 12000 0 20/07/2021
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT) 08/2021 10000 2008 11/08/2021
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT) 09/2021 0 1423 19/09/2021
Tổng số:   84655 56270